За проекта

Предизвикателството

В ЕС от навършването на15-годишна възраст,

1 на 3 жени е преживяла физическо и / или сексуално насилие
1 на 2 жени е преживяла сексуален тормоз
1 на 20 жени е изнасилена
1 на 5 жени е била преследвана

В много случаи услугите за психично здраве не са достъпни за преживелите насилие. Предоставянето на цялостни и с чувствителност към пола програми и услуги за психично здраве може да позволи на много жени да си върнат контрола върху телата, сексуалността и живота.

В същото време работещите на първа линия могат да бъдат заляти от тежестта на емоциите и да се чувстват объркани за това какво да правят, когато се сблъскват със случаи на сексуално насилие и насилие основано на пола. Подкрепата им и повишаване на възможностите им да се справят по-добре със стреса от тяхната работа е от решаващо значение за предоставянето на качествени услуги на пострадалите.

Решението на WeToo

WeToo е европейски проект, който има за цел да даде възможност на работещите на първа линия и ключовите заинтересовани страни да се справят по-добре със стреса от работата със случаи на сексуално насилие и насилие основано на пола, както и да подкрепи пострадалите при възстановяването им от травми в следните държави: Гърция, Италия, Сърбия, Германия и България. Проектът се съ-финансира чрез програмата за права, равенство и гражданство (REC) на Европейската комисия.

Кой може да се възползва?

Работещите на първа линия

(правоприлагащи органи, екипи в здравни и социални служби, работещите в центрове за борба с насилието)

Жени пострадали от сексуално насилие

и насилие основано на пола

Публичните власти

WeTOO
в цифри

2 методики ще бъдат създадени за оценка на управлението

на стреса на работещите на първа линия и идентифициране на психичното страдание, засягащо преживелите сексуално насилие и насилие основано на пола.

120 работещи на първа линия

ще имат възможността да научат повече за стреса, психичното здраве и травмите, свързани със сексуално насилие и насилие основано на пола, по време на 5-те обучения, провеждани в Гърция, Италия, Сърбия, Германия и България.

Повече от 80 жени преживели сексуално насилие

и насилие основано на пола ще бъдат овластени да се възстановят от травма и дистрес.

Повече от 100 професионалисти

ще бъдат поканени да участват в обмена на най-добри практики и да обсъдят политически препоръки, с цел създаване на работна среда, която се фокусира върху управлението на стреса на работещите на първа линия и психичното здраве на жените, преживели сексуално насилие и насилие основано на пола.

Широко разпространение на информация за структурния характер на насилието основано на пола

и неговите прояви, както и за стреса и травмите, които професионалистите могат да изпитат. Ще бъдат представени 4 стратегии за повишаване на осведомеността, включително и на широката общественост.

Научете повече за нашите дейности