Дейности

Ще бъдат изработен 1) въпросник за оценка и самооценка на психичното страдание на работещите на първа линия и 2) въпросник за оценка на психическия стрес на преживелите сексуално насилие и насилие основано на пола.

Ще бъдат изготвени пет национални доклада, представящи пропуските в съществуващите политики и практики, свързани с грижите за работещите на първа линия и жените преживели сексуално насилие и насилие основано на пола на национално и международно ниво. Ще бъде разработен и международен доклад, обобщаващ изводите от изследването в националните доклади.

Ще бъдат проведени пилотни курсове с цел да се подобри осведомеността на екипите и институциите на първа линия за управление на стреса и грижи за психичното здраве на пострадалите от сексуално насилие и насилие основано на пола, като се валидира въпросника за самооценка

Ще бъдат проведени семинари за овластяване и сесии за психо-социално консултиране за включване на пострадали жени, включително  мигранти, за да се възстановят от свързаните със сексуално насилие и/или насилие основано на пола травми и дистрес и за прилагането и валидирането на въпросника за оценка на психичното здраве на пострадалите.

Обучението на обучителите ще се проведе в Гърция, Италия, Сърбия, Германия и България. Професионалистите, които са посещавали пилотните курсове и са провеждали овластяващи семинари, ще проведат обучителни семинари за други групи работещи на първа линия.