WeToo

За психичното здраве: Овластяване на работещите на първа линия и преживелите сексуално насилие и насилие основано на пола

Сексуалното насилие и насилието основано на пола се отнася до всяко деяние, извършено против волята на човека и се основава на половите норми и неравнопоставени властови отношения. Включва физическо, емоционално или психично и сексуално насилие и отказ от ресурси или достъп до услуги. Насилието включва заплахи за насилие и принуда. Сексуалното насилие и насилието основано на пола нанася вреда на жени, момичета, мъже и момчета и е тежко нарушение на правата на човека. Последиците са опустошителни и могат да продължават през целия живот на преживелите насилие, включително проблеми с психичното здраве.

от жените по света са преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие.

Около

от убийствата на жени са извършени от интимен партньор от мъжки пол.

жени на възраст между 15 и 49 години, които са били във връзка, съобщават, че са били подложени на някаква форма на физическо и/или сексуално насилие от техния интимен партньор.

мигрирали или жени бежанки, живеещи в хуманитарна криза и въоръжен конфликт, са преживели сексуално насилие.

по-висок:

Жените мигранти и бежанки са уязвима група и са с 30% по-висок риск да станат жертва на сексуално насилие и насилие основано на пола и имат специална нужда от подкрепа.

Проектът WeToo

Проектът WeToo има за цел да даде възможност на работещите на първа линия да се справят по-добре със стреса, породен от работата със случаи на сексуално насилие и насилие основано на пола, и по-добре да установят отношения на доверие с пострадалите. Проектът също така ще подпомогне пострадалите при възстановяването им от травмите.

Как ще успее WeToo?

Разработване на методики за оценка и програми за превенция

на стреса на работещите на първа линия и за идентифициране на психичното страдание на преживелите сексуално насилие и насилие основано на пола.

Предоставяне на насоки и дейности за овластяване

и психо-социално консултиране, за да се подпомогне възстановяването на жените, включително мигрантки от травми и дистрес.

Стимулиране към повишаване на чувствителността в работната среда,

с особено внимание към нуждите на работещите на първа линия по отношение на психичното здраве.

Партньори по проекта

KMOP – Център за социални дейности и иновации е неправителствена организация, базирана в Атина, Гърция, която има повече от 40 години опит в устойчиво развитие, социално израстване, защита на човешки права, социално включване и изследване на политики.
Oxfam Italia Intercultura е част от Oxfam Italia group. Асоциацията се занимава с програми за подкрепа на най-уязвимите групи: мигранти, бежанци и хора в риск от социално изключване.
OXFAM
Italia intercultura
INTEGRA e.V. е организация за работа с мигранти, базирана в Филдерщат, Германия. Повече от 20 г. Интегра работи с имигранти от Турция, Средиземноморието, от арабски и африкански произход, както и бежанци, пристигащи в Германия.
Integra
Германия
Неправителствената организация Atina е основана през 2003 и през последните 18 години се посвещава на борбата с трафика на хора и насилието, основано на пола, както и на подкрепа на жертвите.
Atina
Сърбия
От 1994 г. Фондация “Асоциация Анимус” предоставя услуги за жертви на трафик на хора и за жертви на домашно насилие.
Animus Association Foundation
България
Център за борба с насилието “La Nara" е услуга, активна от 1997 и управлявана от Alice Cooperativa Sociale в Прато.
Alice
Италия