O projektu

Izazov

U EU, od svoje 15. godine:

Svaka treća žena doživela je fizičko i/ili seksualno nasilje.
Svaka druga žena doživela je seksualno uznemiravanje.
1 od 20 žena bila je silovana.
Svaka peta žena doživela je proganjanje.

I pored toga, usluge za zaštitu njihovog mentalnog zdravlja često im nisu dostupne. Pravovremene usluge iz domena mentalnog zdravlja, kao i pružanje sveobuhvatne i rodno osetljive psiho-socijalne podrške, omogućava ovim ženama da povrate kontrolu nad svojim telima, seksualnošću i životom.

Istovremeno, profesionalci/ke koji dolaze u neposredan kontakt sa žrtvama mogu biti ophrvani težinom emocija, i suočavanje sa slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja može delovati kao opterećenje za njih. S tim u vezi, od presudnog je značaja pružiti im podršku i ojačati njihove kapacitete da se lakše nose sa sekundarnom traumom, kako bi pružali kvalitetne usluge svima kojima su neophodne.

WeToo rešenje

WeToo je evropski projekat koji ima za cilj da pomogne profesionalcima/kama i drugim ključnim akterima u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja da se lakše nose sa sekundarnom traumom, kao i da pruži podršku ženama u oporavku od traume. Ovaj projekat sprovodi se u Grčkoj, Italiji, Srbiji, Nemačkoj i Bugarskoj, i finansira se iz programa Evropske unije “Prava, jednakost i građanstvo (REC)”.

Kome će ovaj projekat pomoći?

Profesionalkama i profesionalcima

koji neposredno dolaze u kontakt sa žrtvama (policiji, zdravstvenim i socijalnim radnicima, savetnicama na SOS linijama)

Ženama žrtvama i/ili ženama

koje su preživele seksualno i rodno zasnovano nasilje

Nosiocima javne vlasti

WeToo u ciframa

Biće kreirana 2 instrumenta za procenu upravljanja stresom

kod profesionalaca/ki koji su u neposrednom kontaktu sa žrtvama, kao i za prepoznavnje psiholoških teškoća kod žena sa iskustvom seksualnog i rodno-zasnovanog nasilja.

120 profesionalaca/ki imaće

priliku da nauče više o psihološkim teškoćama i sekundarnoj traumi povezanoj sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem tokom 5 obuka koje će se održati u Grčkoj, Italiji, Srbiji, Nemačkoj i Bugarskoj.

Više od 80 žena žrtava i onih koje su preživele nasilje

biće osnaženo tokom oporavka od trauma i emotivnog bola.

Više od 100 profesionalaca/ki

biće pozvano da učestvuju u razmeni najboljih praksi i razgovoru o preporukama za promenu politika sa ciljem kreiranja radnog okruženja koje se fokusira na mentalno zdravlje profesionalaca/ki koji rade sa žrtvama SRZN ali i mentalnog zdravlja samih žrtava/preživelih.

Širiće se informacije o strukturalnoj prirodi nasilja nad ženama

i svih manifestacija istog, kao i o prirodi sekundarne traume kojima su profesionalci/ke izloženi.

Saznajte više o našim akcijama