WeToo

Zaštita mentalnog zdravlja: Osnaživanje profesionalaca/ki koji rade sa žrtvama i samih žrtava seksualnog rodno zasnovanog nasilja

Seksualno i rodno zasnovano nasilje odnosi se na bilo koji čin koji je počinjen protiv volje osobe na rodnoj osnovi, i koji svoje utemeljenje nalazi u nejednakim odnosima moći u društvu. Ono obuhvata fizičko, emocionalno, psihološko i seksualno ali i ekonomsko nasilje. Nasilje uključuje i pretnje nasiljem kao i prisilu. Seksualno i rodno zasnovano nasilje nanosi štetu ženama, devojčicama, dečacima i muškarcima, i predstavlja flagrantno kršenje ljudskih prava.  Posledice rodno zasnovanog nasilja su poražavajuće i mogu trajati ceo život, uključujući i ozbiljne probleme po mentalno zdravlje žena koje su ga doživele.

žena širom sveta doživelo je fizičko i/ili seksualno partnersko nasilje ili nepartnersko seksualno nasilje.

oko

ubistava žena počini muški partner.

žena uzrasta između 15 i 49 godina koje su bile u emotivnoj vezi doživelo je neki oblik fizičkog i/ili seksualnog nasilja od svog strane partnera.

interno raseljenih žena, ili žena izbeglica, su tokom humanitarne krize ili oružanog sukoba doživele seksualno nasilje.

suočavaju sa :

Zbog neadekvatnog odgovora na potrebe žena migrantkinja i izbeglica, one se, kao visoko ranjiva grupa, suočavaju sa 30% većim rizikom da postanu žrtve seksulanog i rodno zasnovanog nasilja

The WeToo projekat

Cilj WeToo projekta je da pomogne profesionalcima/kama da se lakše nose sa sekundarnom traumom, kao i da uspostave odnos poverenja sa ženama koje su preživele nasilje.  Projekat će takođe podržati žene koje su preživele seksualno i rodno zasnovano nasilje u oporavku od traume.

Kako će WeToo projekat uspeti u tome?

Razviće praktične instrumente i programe obuka

za procenu stepena sekundarne traume kod profesionalaca/ki koji neposredno dolaze u kontakt sa žrtavama, ali i za prepoznavanje mentalnih teškoća koje doživljavaju same žrtve.

Kreiraće smernice za psiho-socijalnu podršku i osnaživanje, kao i aktivnosti

u cilju oporavka od traume i psiholoških teškoća nastalih usled doživljenog nasilja kako za žene koje žive u lokalnim sredinama tako i za žene migrantkinje.

Promovisaće radno okruženje koje pažljivo prati potrebe profesionalaca/ki

koji su u neposrednom kontaktu sa ženama koje trpe nasilje, ili su ga preživele, u pogledu očuvanja i unapređenja njihovog mentalnog zdravlja.

Projektni partneri

KMOP - Centar za socijalnu akciju i inovacije je neprofitna organizacija sa sedištem u Atini, u Grčkoj, sa više od 40 godina iskustva u održivom razvoju, socijalnom rastu, zaštiti ljudskih prava, socijalnoj inkluziji i istraživanju.
Oxfam Italia Intercultura je deo Oxfam Italia grupe. Udruženje je uključeno u domaće programe za podršku najugroženijim grupama: migrantima, izbeglicama, i osobama u riziku od socijalne isključenosti.
OXFAM
Italia intercultura
INTEGRA e.V. je migrantska organizacija sa sedištem u Filderštadu u Nemačkoj. INTEGRA radi već više od 2o godina sa migrantima turskog, mediteranskog, arapskog i afričkog porekla i sa izbeglicama koje dolaze u Nemačku.
Integra
Nemačka
NVO Atina je osnovana 2003. godine i poslednjih 18 godina posvećena je borbi protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, kao i podršci žrtvama.
Atina
Srbija
Fondacija udruženja Animus, pruža usluge žrtvama trgovine ljudima i nasilja u porodici od 1994.
Animus Association Foundation
Bugarska
La Nara Centar za borbu protiv nasilja je služba osnovana 1997. godine, kojom upravlja Alice Cooperativa Sociale iz Prata
Alice
Italija