Δράσεις

Θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της ψυχικής δυσφορίας των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ψυχικής καταπόνησης των επιζησασών και των θυμάτων ΣΕΒ.

Θα εκπονηθούν πέντε εθνικές εκθέσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν τα κενά των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τη μέριμνα για τους/τις επαγγελματίες πρώτης γραμμής, τις γυναίκες θύματα και τις επιζήσασες ΣΕΒ. Θα εκπονηθεί ακόμη μία διακρατική έκθεση, η οποία θα συνοψίζει τα ευρήματα της έρευνας από τις εθνικές εκθέσεις.

Θα διοργανωθούν πιλοτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και των οργανισμών πρώτης γραμμής σχετικά με τη διαχείριση του άγχους και την μέριμνα ψυχικής υγείας των θυμάτων και των επιζησασών ΣΕΒ για την επικύρωση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης.

Θα διοργανωθούν εργαστήρια ενδυνάμωσης και συνεδρίες ψυχοκοινωνικής καθοδήγησης με σκοπό: (α) την ενθάρρυνση της συμμετοχής γηγενών γυναικών αλλά και μεταναστριών σε μία προσπάθεια να ανακάμψουν από το τραύμα και την ψυχική δυσφορία λόγω ΣΕΒ, και (β) την εφαρμογή και την επικύρωση του εργαλείου αξιολόγησης για την ψυχική υγεία των θυμάτων και των επιζησασών ΣΕΒ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών/ριών θα πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γερμανία και Βουλγαρία. Οι επαγγελματίες που παρακολούθησαν την πιλοτική εκπαίδευση και διεξήγαγαν τα εργαστήρια ενδυνάμωσης, θα υλοποιήσουν ένα εργαστήριο για την εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών πρώτης γραμμής.